biodiversiteit

IPM: Slecht voor biodiversiteit?

Als PestScan ondersteunen we volledig het idee van IPM. Het is een goede manier om in te zetten op preventie. Dankzij IPM is er minder nodig aan biocide en uiteindelijk ook insecticide. Dat is uiteindelijk goed voor mens, dier en milieu.

Het verlagen van het gebruik van deze biocide en insecticide voorkomt doorvergiftiging, resistentieopbouw bij plaagdieren, maar ook houdt het min of meer tegen dat huisdieren en wilde dieren in de natuur worden vergiftigd. Wat doet u als plaagdierbeheersing aan het behoud van biodiversiteit?

Bouwkundige preventie

Als PestScan vinden we het een positieve ontwikkeling dat het gifgebruik binnen het gedwongen kader wordt verlaagd. Wij zijn bijvoorbeeld ook supporter van het wereldnatuurfonds. We vinden het intens belangrijk om een goede aarde na te laten aan ons nageslacht. 

Met IPM wordt er voor een groot deel ingezet op preventie. We zien bijvoorbeeld dat gebouwen steeds meer aan alle kanten dicht worden gemaakt, zodat verschillende diersoorten geweerd worden. Een goed voorbeeld hiervan zijn de levensmiddelenbedrijven. Tegelijktijdig zien we de huizen in het stedelijk gebied ook steeds vaker en beter geïsoleerd worden. In het kader van de energietransitie worden bij steeds meer huizen alle kieren dicht gemaakt. Dit wordt ook gedaan om te voorkomen dat knaagdieren binnenkomen. Als PestScan vinden wij dit een goede ontwikkelingen, echter hebben deze ontwikkelingen ook een keerzijde.

De stadsbroeders

De hierboven genoemde ontwikkelingen op het gebied van IPM met daarbij de toepassing van wering in gebouwen in het stedelijk gebied hebben mogelijk ingrijpende gevolgen voor de zogenaamde stadsbroeders.

stadsbroeders
Bron: Stadsvogelbalans 2022

In een bericht van Sovon (Stichting ornithologisch veldonderzoek Nederland) wordt op 17 januari gemeld dat vogels in het stedelijk gebied achteruitgaan. Er is een duidelijke neerwaartse trend ingezet.

Er zijn twee mogelijke verklaring hiervoor:

  1. Er is steeds minder groen in de stad, de vertegeling van de stad.
  2. Veel kieren en gaten van bebouwing worden afgedicht.

Veel huismussen, gierzwaluwen en andere vogels ondervinden mogelijk hinder door het laatste punt. In het rapport pleit Sovon voor meer onderzoek naar de gevolgen van geplaatste zonnepanelen op het nestelgedrag van stadsvogels. Momenteel is hier namelijk nog weinig over bekend. Los van het onderzoek van Sovon kunt u zich voorstellen dat insecten minder goed schuilen en voortplanten door afgedichte kieren en spleten.

Een kans voor de plaagdierbeheerser?

Heeft u oog voor de biodiversiteit bij het adviesgesprek met uw klant?

Zoals u weet bestaat het onderdeel habitat management binnen het IPM proces uit drie onderdelen: bouwtechnische aanpassingen, aanpassingen in de groenvoorziening en reinigingsmaatregelen.

Dit zijn allemaal maatregelen die genomen moeten worden alvorens over te gaan op (niet)-chemische bestrijding.

broedkast

Leuke tip:

Zet de door u geplaatsen broedkasten in PestScan op de plattegrond als controlepunt en loop deze bij iedere inspectie na ter controle. U en uw klant doen daardoor niet alleen aan plaagdierbeheersing maar ook meteen aan het behoud van biodiversiteit.

Tijdens de advisering omtrent wering en preventie heeft u de kans om in uw verhaal oog te houden voor het behoud van biodiversiteit. Bijvoorbeeld door bij het aanbrengen van weringsmaterialen meteen ook nestelkasten voor vogels op te hangen. Ook kunt u denken aan het aanleggen van daktuinen of het plaatsen van bomen en struiken die aantrekkelijk zijn voor vogels en insecten.

Meer informatie over het beschermen van stadsvogels vindt u op de website van de vogelbescherming.

Goed om te weten: Neem contact op met onze sales-afdeling voor meer informatie over PestScan.

Deel deze blog

How digital is your company?

Do the self assessment and find out!